17° Hafif yağmur
  • EURO
  • DOLAR

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

Aksaray Güncel - Ağustos 9, 2019 08:39 A A

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE
İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve
lisans düzeylerinde toplam 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.
Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre
dağılımı ekte gösterilmiştir.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık
personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi
üzerinden yayınlanacaktır.
Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve
ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans
sınav sonuçları kullanılacaktır.
Adaylar tercihlerini, 7– 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen
kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek
yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen
tercih listeleri geçerli olmayacaktır.
Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında
tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş
adayların, 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Devlet Personel Başkanlığı
Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar; Başkanlığın resmi internet
sayfasında yayımlanan duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik
Kartının Noter Onaylı örneği ile Yüksek Lisans/Doktora düzeyindeki diploma/mezuniyet
belgesinin Noter onaylı veya üniversite tarafından “ASLI GİBİDİR” ibaresiyle onaylanmış ıslak
imzalı örneğini (ve gerekmesi halinde ilave olarak kendi adlarına alınmış YÖK kararı örneğini)
Devlet Personel Başkanlığı adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabileceklerdir.
19 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları
dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru
yapmayacaklardır.
Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış
adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine
göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri
dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde
çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara
yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü
fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci
maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları
yapılmayacaktır.
(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü
fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek
taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş
yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve
niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını
karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b)
veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık
süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

Bu haber 1768 kez okundu.
1.768 Okunma sayısı
Aksaray Güncel - 08:39 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.